Skolbyggnader i Näshults socken

I Näshult krävdes det många skolor för att utbilda barnen. Socknen är ju så stor att barnen helt enkelt inte hade tid och kraft att gå till en central skola. Även med skolor utspridda över socknen fick barnen traska långa sträckor. Lisa Lindh, som växte upp på Höghult Almsgården, berättar om hur barnen brukade samlas i Höghult och tillsammans gå den långa vägen till Lövhults skola.

Den förste läraren i socknen var Anders Lindgren, som bodde i PrästorpVästergård. Han tillträdde 1837, men det finns inga dokument som talar om en särskild skolbyggnad. Han kan ha ambulerat mellan byarna och använt de utrymmen som stod till buds.

Det är möjligt att Anders redan före 1837 hade bedrivit en slags skola, på eget initiativ, Näshults första friskola! Kyrkoherden i Stenberga Johan Tellander (se artikel Supermamman) fick nog sin första undervisning hos Lindgren, någon gång 1831. Johans mamma bar sitt 6-åriga barn till skolan, från Beskvarn, så det kan inte ha varit alltför långt. Lindgren hade elever boende hos sig, så kanske undervisningen skedde i hans hem.

Inte förrän i mitten på 1800-talet byggdes särskilda skolor.

Sockenstugan

Den äldsta skolan i Näshult är den nuvarande Sockenstugan (Heindorff). Han menar att undervisningen startade där 1851. Bäckman sätter året till 1855, då församlingen beslöt bygga ny Sockenstuga, som även skulle inrymma bostad åt folkskollärare. De två första lärarna, Lindgren och Svensson, bodde på Lindgrens gård i Prästtorp, så det var först med Hamnells ankomst som man behövde skaffa bostad åt läraren. Hamnell med hustrun Lovisa Larsdotter, flyttade 1857 till Sockenstugan, även kallat Skolhuset, som då var nybyggt. 1880 flyttade Hamnell till Överåkra.

Den vackra glasverandan fanns inte 1910 och har återigen försvunnit.

Sockenstugan

Utanför sockenstugan 1937

Kyrkskolan

Nashult Kyrkskolan, nuvarande Lyckans dagis, byggdes 1924. Den fungerade som skola ända tills branden 24 september 2007. Skolbarnen bussas numera till Nye.

Häradsskögle/Lövhult

Den första skolan i Häradssjögle var en liten stuga, som låg i backen på andra sidan vägen från det nya skolhuset, Lövhult. Det fungerade som skola från 1865 till 1902 (eller 1905) då Lövhults skola stod färdig.

Haradsjogle

Häradssjögle skola

Lovhult

Lövhult skola

Roy Johansson skriver om skolan i Häradssjögle.

Tills på 1860-talet var folkskolan i södra delen av socknen ambulerande från by till by mellan Höghult och Svartarp. Till bespisning av fattiga skolbarn vid den tiden inköptes årligen för 5 10 Riksdaler sill samt åtgick ett par tunnor säd som bakades av byns hushåll.

I mitten av 1860-talet byggdes ett skolhus i Häradssjögle i storlek som en torpstuga. Det var ett större rum med två fönster på långsidan och ett på gaveln där folkskolan hölls, samt ett smalt rum på andra sidan med ett fönster, där de hade småskolan. Barnen satt vid en långbänk som hade en hylla under. I skolhuset fanns även en liten förstuga och ett kök.

Skolan var flyttande med halvtidsläsning, så att läraren växelläste 4 månader i Kyrkskolan och 4 månader i Häradssjögle skola.

1902 byggdes nytt skolhus i Häradssjögle (Lövhult) och fast skola inrättades såväl där som i skolhuset vid kyrkan, visserligen med sammansatt folk- och småskola i det förra och varannandagsläsning i det senare. Till skolbyggnaden i Häradssjögle erhöll församlingen tillstånd att upptaga ett räntefritt lån ur kyrkkassan på 6000 kr att inbetalas på 10 år. Kyrkokassan hade också råd därtill, ty den hade vid denna tid vuxit till 44,513 kr.

Småskolan i Höghult

I slutet av 1890-talet hölls småskolan för Höghults rote i salen i den stora byggnaden i Höghultström, men flyttades i början av 1900-talet över till möllarestugan. Lärarinna var Skol-Emma, som bodde i Beskvarn. (Forna tiders Näshult, Höghultström)

Roteskolan i Rösjönäs

Denna lilla röda stuga i Anders och Yvonne Bäckmans trädgård i Rösjönäs Lillegård har varit skola. Årtalet på vindflöjeln på vällingklockan är 1834. Yvonnes morfar, Karl Johan Nilsson, född 1891, gick i skolan i denna stuga. Han bodde i Bäckmans hus, så han måste ha haft socknens kortaste skolväg.

Rosjonas

Kejsarekulla skola

Kejsarekulla Vi har en byggnadsritning över skolan i Kejsarekulla, som byggdes 1925. Den las ner 1962.

Hillhults skola

Det fanns en skola i Hillhult mellan 1923 och 1950. Skolan i Hillhult las ned 1951. Anna Boman städade skolan 1946, och Lindholms därefter. Dagmar Blomkvist var lärare. Lena Häggqvist har berättat om sina minnen från skolan i Hillhult.

Hillhult skola 1945

Hillhult 1945

Fåglakulla/Idanäs/Ekagård

ekagard_cr Denna lilla stuga inrymde en ambulerande skola.

 

// Eva Kornby, Haddarp, dec 2014

Källor

Heindorff, Bo, Sammanställning av skolor i Vetlanda kommun. Finns på Vetlanda museum
Bäckman, A.: Forntid och nutid. Hvetlanda 1916
Johansson, Roy: Torp och backstugor i Näshults socken
Forna tiders Näshult, sammanställt av Bengt Winbladh 1975
Intervjuer med sockenbor