Fattigvården

När jag i början av 1920-talet valdes in i kommunalnämnden, här i Näshult, fungerade nämnden även som fattigvårdsstyrelse. Som ledamot fick jag god inblick i huru fattigvården fungerade då liksom i gången tid. Jag hade möjlighet att ta del av de gamla protokollen, vilka jag läste med stort intresse. Jag tyckte det var viktigt att ta del av vad som hänt, för att på så sätt bättre förstå och bearbeta de problem och de frågor som kom upp i nämnden. När man läser dessa gamla protokoll och möter nöden, fattigdomen och de knappa levnadsförhållanden som då rådde, har jag svårt att förstå dagens klagan och gny. Innan jag går in på att citera några utdrag från olika tidiga skeden i Näshults fattigvårdsstyrelses historia, är det på sin plats att klargöra på vilket sätt man indelade de fattiga eller ”hjonen”, i olika klasser.

Fattigfolket delades alltså i tre olika klasser allt efter behov och ekonomisk status. Jag återger här 1903 års indelning med exempel på vad personer i de tre klasserna kom i åtnjutande av.

  • Första klassen: Johannes Brodd Foglakulla född 1815. Per år: 12 kr och 160 kg råg. Fördelningen skedde kvartalsvis med 3 kr och 40 kg råg per gång. 
  • Andra klassen: Lena Cristina Grönlund, Stenkvill £ 1844: 6 kr och 140 kg råg fördelat på kr 1,50 och 35 kg råg i kvartalet.
  • Tredje klassen: Lena Petersdotter, Höghult Björkelund: 4 kr och 120 kg råg i kvartalet, härutöver beviljades mestadels 5 kr till ved för året.

1912 hade tiderna förändrats så att första klassen fick 20 kr och 160 kg råg, andra klassen 12 kr och 140 kg råg. Utdelningskostnaderna för det året slutade på kr 384:- och 3215 kg råg. 1913 höjdes kontantbidraget till 48 kr och sänktes rågen till 80 kg för första klassen. Andra klassen fick 40 kr och ingen råg. Någon tredje klass står inte här upptagen.

Så över till protokollsutdragen. Läs och begrunda och försök känn tacksamhet över att vi trots allt lever oerhört väl idag, jämfört med dåtidens kvalificerade armod.

Ur fattigvårdsstyrelsens protokoll: 2/1 1882. $ 2.
Utarcorderade barn som tillkommer Fattigvården för ett år räknat från denna dag, Kläder, Föda, Skolgång och ”Krestlig behandling” Wiktor Steen till Karl Adam Pettersson i Lilla Höghult mot 16 kronor och 6 fot säd. Tilda Adamsdotter till Maria Aj under beredelsetiden till sin första nattvardsgång och en beklädning till nämnda nattvardsgång mot 15 kronor och 6 fot säd.

Beslutades om husrum för Dalstens hos Mjölnaren Åhgren i Bockaström mot 10 kr.

Rika i Blomsberg som icke sönerna bidragit något till husrum för förflutit år så beslutade Fattigvårdsstyrelsen upphöja henne till första klassen eller till fullt understöd, men ansågs att sönerna skulle bestrida kostnaderna för husrum, skötsel och vård från denna dag, detta beslut skall delgivas sonen Fast i Långhult.

Den 1/7 1903 läser vi: Följande underhåll beslöts att utbetalas: Till Bergströms barn under Höghult 37 kg råg. Till Brodds i Foglakulla 4 kr samt 1 kg råg och till Greta Pahn till ett bråkband 2 kr och till Bergströms änka 2 kr till skor. Beviljades underhåll under 3 veckors brunnsdrickning i Lannaskede till Olivia Blomberg.

Vi förflytta oss fram till 1911. Nu började man planera ett nytt ålderdomshem för att på så sätt göra de fattigas tillvaro lite drägligare men fram till att detta skulle stå färdigt i början av 1913 acorderades fattighjonen ut som tidigare.

Emma Kroon på farstukvisten till Alsborg

Den 2/1 1911. $ 1 Beslutades utacordera Augusta Löfgren till: Emma Kroon Dunberg i Alsberg mot samma villkor som förra året. Likaså utacorderades Melker Pettersson till Sven Eks mot samma villkor som förut även utacorderades sinnessjuke Algot Karlsson i Svartarp till Emil Asplund i Holmen, alla dessa mot en avgift av 38 kr 81 öre samt 90 kg råg i kvartalet, för denna avgift skall de försvarligt föda och ”husbergera” samt vårda omskrivna fattighjon så att fattigvårdsstyrelsen ej vidare behöver vidkännas några vidare kostnader.

$4, Beslutade att giva Väktaren en Likkista till sin son samt 2 kr till kaffe vid begravningen, även bestlutades att för året tilldela Edlas flicka i Björkelid efter andra klassens utdelning med 3 kr och 35 kg råg i kvartalet.

Utacorderades Emil Bergströms pojke Pehr till Enkan Matilda Johansson i Höghult norreg mot 60 kr i &tt för allt under år 1911.

Den 15/3 1911. $ 2, Som Johan Åker är mycket sjuk och besvärlig att vårda så hans hustru ej orkar ensam sköta om honom så beslutades att till Kristina Stark för biträdes och skötsel av Johan Åker tilldela henne efter 1-sta klassens utdelning samt till Åkers 8 kronor till ved samt 2 kr extra.

Men redan den 1/4 står att läsa såldes fd Lovisa Åkers stuga genom auktion till skräddaren JO Jonsson i Rosenlund under Rösjöholms Västergård för 20 kronor som denna dag är till fullo betald.

Den 17/12 beslutades att inköpa tyg åt Augusta Löfgren till klänning samt till ett par byxor till Lindblom likaså till byxor, underkläder och skor till Melker Pettersson.

Näshults ålderdomshem 19017

Under år 1912 byggdes det nya ålderdomshemmet som då det stod färdigt ansågs som Östra Härads största och modernaste och ur protokoll från 21/12 1912 kan vi läsa följande:

Ålderdomshemmet skall tagas i bruk på nyåret 1913. Beslutades att följande fattighjon skola i Januari nästa år inflytta i härvarande ålderdomshem: JMLindblom Hulufällan, Eva Stina Johansdotter, Råsa, Anna Sofia Bergström, Rismåla, Johanna Kvick, Stenkullen, Susanna Brodd, Kullen, Anna Andersson Hällaverket, Sofia Svendberg Hällaverket, Lisa Kristina Johansdotter, Stenkvill, Olivia Blomberg, Svartarp, Augusta Löfgren, Götestorp och Anna Jonsson i Serarp.

Alla fattiga fingo emellertid inte plats i ålderdomshemmet utan den 2/1 1913 beslutades att åter utacordera sinnessjuke Algot Carlsson till Emil Asplund i Holmen denna gång mot 50 öre p dag=15:— per månad, för denna avgift skall han försvarligt föda, vårda och kläda ovanskrivna fattighjon.

Vidare utacorderades Melker Pettersson till Sven Eks mot en avgift av 17:— 50 öre per månad lika med 210:— + 200 kg råg å 15 öre=30:- för hela året.

Den 1/3 1913 var det tid att göra den första driftsutbetalningen för det nya ålderdomshemmet, gällande likvid för livsförnödenheter mm för febr månad.

Till Per Claesson enl räk 134,39. Till During för 42 kg kött 33,60. Slaktarn på ”Gata”för dito 3,15. CM Karlsson i Haddarp för levererad mjölk 13,75. Sköterskans lön för febr 25 kr. Karl Sköld för halvsulning av ett par kängor till fattighjonet Olivia Bergström kr 1,50.

Inför inflyttningen i det nya ålderdomshemmet hade tidigare beslutats att anskaffa nya beklädnads och skodon till de fattighjon som skulle flytta in men detta till trots voro inte alla glada över att flytta, orsaken kan man fundera över: var det den begränsade friheten eller kanske ålderdomshemmets gamla stämpel av fattigstuga och ur ovanstående protokoll av den 1/3 1913 läser vi vidare
$ 3 Som Olivia Blomberg ej kan förmås att flytta till ålderdomshemmet beslöts att tilldela henne 4 kr i månaden i ett för allt så länge hon vill och sen kan bo i sitt nuvarande hem. Något extra utöver vad som förut är bestämt beviljas icke.

Men flera nekade att flytta. Den 1/4 1913: Som fattighjonen Anna Jonsson i Serarp och Eva Stina Johansdotter i Råsa nekar för att flytta in i ålderdomshemmet så beslutades att ej tilldela dem något understöd i sina hem till dess de flyttar till ålderdomshemmet då de där får sin fulla försörjning.

Svårigheterna med förflyttningen fortsatte och den 1/10 1913 beslöts ånyo att Anna Sofia Jonsson från Aspelund under Serarp och Johanna Kvick från Stenkullen under Höghult skulle intagas på ålderdomshemmet och under $ 5 står det: Som i föregående paragraf omnämnda försörjningshjon flera gånger blivit anmanade att inflytta i nya ålderdomshemmet men trilskats och nekat att göra detsamma, så beslöts att fattigvårdsstyrelsen skulle ingå til Landshövdinge Embetet med begäran att erhålla upplysning huruvida Fattigvårdsstyrelsen bör förhålla sig samt erhålla erfordliga uppgifter om de treskande på laglig väg kunna forslas till ålderdomshemmet och att detta måtte ske fortast möjligt. — Vid sammanträde 1/11 1913 beslöts emellertid att ovannämnda hjon skulle få vistas i sina hem och erhålla 4 kr i mån.

Ur protokoll 1/7 1925 kan jag som kuriosum nämna att till Emma Kroon beslutades utbetala kr 19:50 utgörande ersättning för nattlogi för 19 sk luffare under den tid som mul- och klövsjukan grasserade.

Föregående Nästa