Gustav Kristoffer Askling

Född 1867. Askling tillträdde den 14 mars 1918 lönebostället Näshults Prästgård som arrendator. Detta arrende varade till 1937 då sönerna Hugo och Hjalmar övertog och drev det till 1966. Arrendesumman 1918 var kr 900:-per år. Utöver kontantbeloppet var arrendatorn skyldig att mot viss ersättning utföra diverse arbeten och uppdrag åt kyrkoherden.

Bl.a. står det i kontraktet: Arrendatorn åligger verkställa all den skjuts i tjänsteärenden, som påkallas av tjänsteinnehavaren ävensom utföra annan för honom och hans familj erforderlig skjutsning. För skjutsen, vartill allt efter årstiden, skall användas snyggt och bekvämt fyrhjuligt åkdon med dynor och fotsäckar eller åksläde med fäll samt snygga och starka seldon, åtnjuter arrendatorn ersättning, gottgörelse till skjutskarl däri inbegripen, med 18 öre per kilometer då en häst användes samt 27 öre per km då två hästar användes. För återresan beräknas halv ersättning. Skjutsen är skyldig vänta utan ersättning i 3 tim. För överskjutande väntetid utgår ersättning med 15 öre för varje påbörjad halvtimme. Minsta ersättning för varje skjuts utgör tillhopa 50 öre.

Askling liksom även senare sönerna voro vad vi kallar hästkarlar och i prästgårdsstallet fanns alltid fina, välskötta hästar. Det kunde behövas, ty utöver vad som ovan nämts så kördes mestadels likvagnen av prästgårdsarrendatorn och det är många Näshultsbor som fått göra den sista resan med en Askling på kuskbocken. Gustav Askling dog 1945.

Föregående Nästa