Anders Ehrenström, del 3: Courieusa, nyttiga och lustiga wetenskaper

Collectio Rerum 1Vi har haft anledning att berätta om Anders Ehrenström förut i artiklarna Medicinmannen från skogarna och Vad jagade han egentligen. Han var också medförfattare till följande oumbärliga lilla praktiska handbok med den fullständiga titeln

Collectio rerum curiosarum, eller samling af några courieusa reglor, angående åtskilliga metaller, förgyll- och försilfringar: åtskillig slags pärlors, bärnstens, elfenbens- och horns tilredande och brukande: åtskillig slags winers tilredande, förbättrande samt förwarande: allahanda färnissors, färgors och bleckers preparerande: åtskillige wetenskaper angående fyrwerkeri, skytt- och fiskerier: allahanda fläckars uttagande ur siden, ylle och linne; jemte et bihang af andra courieusa, nyttiga och lustiga wetenskaper. Utur många lärda mäns skrifter och böcker sammansökte af J. S.

Den upplaga jag läst var utgiven 1747.

Huvudförfattaren hette Jacob Scherping och var prost i Källby. Han skrev flera böcker i samma stil, med praktiska råd. Någonstans har jag läst att han var en grälsjuk och rätt irriterande person. Familjen drabbades av tragedi när hans son ratades som friare av flickans far, och blev så förtvivlad att han sköt ihjäl fadern, vid frukosten. Sonen avrättades och flickan gifte sig aldrig. Det låter som en roman, men skall vara sant. Nog om Jacob.

Här följer ett urval av goda råd ur boken. Vi avråder på det bestämdaste att ens överväga tanken på att pröva dem i praktiken. 1700-talets människor var härdigare än vi.

 

Ebenholz med konst giord

Tag Buxbom eller annat hårdt trä, skura thet med Alun-watn för elden, eller giör watnet warmt, wid solen, sedan tag Bom- eller Linolja, bland theruti Romersk Victriol, och Swafvel, af hwartdera så stort som en Wahlnöt, slå alt uti en kittel, och låt thet en timma siuda, så blir trädet däruti äfwen som Ebenholz, och ju längre thet theruti siuder, ju skiönare blir det, men likwäl så mycket skiörare.

At förhindra at Win icke surnar

Tag litet saltat Wax, smält thet och häll thet ned i tunnan, så at thet flyter ofwan uppå, så blir Winet aldrig surt.

At med ringa kostnad giöra et skiönt Win

Tag Russin eller Honung, giut halft inkokat rent watn therpå, koka Honungen med watnet, tills thes han är smält, tag af thenna Honungs-Lag 20 dehlar, och slå thertil saft af Johannis Bär, och sätt thet bort til at giäsa, när thet har giäst ut, får man et mycket angenähmt Win.

At på 3. Timmar giöra Win til Ättika och åter giöra bemälte Ättika til Win igen.

Thet warder inom 3. Timmar Ättika färdig om man lägger roten af Mangolt eller Bete-Kohl uti Win; och åter kommer Winet i sitt förra skick, om man lägger Kohl-Rot uti.

At giöra Win rödt

Tag Spanska Mulbär, som man får från Italien, lägg them allenast öfwer natten i hwitt Win, så blir ther af thet skiönaste röda Win.

At fånga Rapphöns

Blöt Spannemål uti starkt Brännwin och strö thet ther Rapphönsen hafwa sitt tillhåld, så blifwa the theraf druckna och man kan fånga them med händerna.

At fånga Kräftor

Man måste hacka sönder en Orelefwer eller Lunga med Kråk-ögon och giöra theraf piller stora som en hasselnöt, kasta på marken på ett ställe, så skola kräftorna, så snart the theraf äta, omkull falla, och man skal kunna mycket lätt fånga them med händerna.

At fånga fisk

Tag et stycke af en Sill, lägg thet uti en wäl lutrad potta, med Balsam, Ambra och Zebik, sätt pottan uti en kittel ful med watn, låt siuda till thes tu finner at bemälte stycke av Sillen har förwandlat sig i Olja, tag sedan krukan ut, och Oljan utur then samma, bestryk thermed titt fiske-snöre eller krok, så warda alla Fiskarna kommandes och wela theraf taga.

At bringa Kaniner up ur jorden

Låt ett par Kräftor krypa in i hålet där Kaninerna hålla sig uppe, så drifwa the them snarliga ut.

At giöra en Grekisk Eld

Tag osläckt Kalck, Swafwel/ Sarcola, Beck, kokat Salt, Sten-Olja, och gemen Olja, koka thet wäl med hwartannat; thenna Elden kan intet utsläckas utan med Win-Ättika.

At taga Bleck-fläckar utur Silke

Tag starck hwit Win-Ättika, warm Aska, slå thet på fläcken, eller rör honom wäl thermed, sedan twätta honom med Såpe-Watn ut, härmed går allehanda fläckar ut.

At fördrifwa fläckar ur Sidentyg

Gnubba fläcken med Spiritus af Terpentin, så går thenna Spiritus såsom ett damm bort, och tager fläcken med sig.

At taga allahanda Bleck-Fläckar utur Linne eller Kläde

Tag Citrone-Saft giut then öfwer fläcken, och twätta honom strax med rent watn, och gnubba honom wäl. I brist på Citrone-Saft kan man ock taga Saften af omogna drufwor eller Suramper.

At giöra en Ros hwit

Rök Rosen några gånger med Swafwel.

At giöra blå Neglikor

Tag roten af wild Wegweis eller Chicoria, klyf then, och sätt Neglikor theruti.

At giöra Majoraniskt Porcellin

Af Calcinerade Ägge-Skal, Gummi Arabico, Watn, Äggehwita af hwarthera så mycket nödigt är, giör en Deg, tryck then uti formen, låt thet torkas, wid Sohlen, thet blifwer mycket skiönt.

At giöra en god Pomada

Tag osaltat Fläsk, och späcka thet med Hafra, stek det, och samla hwad som dryper theraf.

Giöra at Håret wäxer

Tag en handful blad utaf Walnöts-Trä, Säfwenboms-Frö, samt then kryddan Frauenhar, koka alt tilsamman med 1. stop Watn, uti en ny potta eller kruka, til thes häften är insiudit, och täpp krukan wäl til, at intet dam går ut, wät ändarna på håret thermed, och stick them under natt-Mössan.

En Salfwa at giöra guhl-färgat Hår

Tag medelbarcken af hölle-träd, Ljung-Blommor, Swafwel, Ägge-Blommor så mycket som behof giöres, och hwad som ofwan uppå flyter, thet samma skumma rent af, och bestryk håret thermed.

At giöra en swart som en Morian

Tag saltpetter, Salmiack, Bömisk Victriol, och thet Sot som utanpå pannor och grytor sitter, distillera thet tilsammans. Bestryk enom i ansichtet thermed, så warder han swart som en Morian, at thenna swarta färgen åter må afgå, så tag Winstens-Olja, distillera henne, hwilket watn sedermera tager färgen af.

At få godt Minne

Will du skiönt och mästerligt Minne hafwa, så tag först 2 skiedblad Win, 3. skiedar Bom-Olja, 4. skiedblad Rute-Watn, 4. skiedblad Winterblomme-Watn med god lut, Macerera thet tilsammans, och bada tig dermed en gång hwarje wecka et helt Åhr igenom, så behåller tu alt hwad tu hörer och läser.

At en uti 3. dygn skal kunna sofwa

Tag Haregalla, gif enom i Win, så insomnar han strax, och när tu wilt han skal åter upwakna, så giut honom Ättika i munnen, eller tag Sugge-Miölck, och lägg på hans hemliga ting.

Huru man Ost för matkar kan bewara

När man giör Osten, så skal man lägga thertil den Örten som kallas Hypericon, eller Perforatam, hwilken wi nu kalle på Swenska S. Johannis Gräs.

Huru man en wredsam Bock tillfreds ställa kan

Stryk honom allenast på skiegget, så warder han strax god och wänlig med tig, som Plinius förmäler.

Giöra ett Swin tamt, så at thet enom efterföljer allestädes

Plinius föreskrifwer att man skal gifwa dem i Swinematen hiernan af en Korp, eller gifwa them eljest för sig sielf til at äta, så löpa the efter honom, sedan han them thet gifwit hafwer.

At wara säker för Wildswin

Häng et Krabbe-skahl på halsen, så äst tu säker at inga wildswin giöra tig ont.

At tig eljest inga Wildiur skada giöra

Tag Lejon-ister, smörg tin hela Kropp thermed, så må tu fritt gå ehwart tu wilt utan all Wilduirs skada; ty så snart the thenna luckt kjänna, så fly the. Hwarföre, om tu möter en Warg eller Biörn, så wik icke för honom, på thet han må kiänna luckten af istret.

Förjaga Leopard- eller Pantherdiur ifrån sig

Leoparden, oansedt han är ett mächta grymt Diur är, warder fridsam och på stunden tager til flychten, så snart han warder en död Menniskos Hufwud-skål warse, thet ock Aeiculapius betygar.

At ingen Warg kommer i husen til Boskapen

Albertus skrifwer, när man en Warge rumpa öfwer Kobåset eller annor Boskaps kiäte tor uphänger, så skal ingen Warg tit inkomma, så framt hon ej åter borttages.

At på et rum hopsamla och förgiöra alla Loppor

Giör en grop under Sängen, upfyll then samma med Biörneblod, Geteblod, Hiortetalg, Igelkot-ister, så församla sig alla Loppor ther sammastädes och dö ther på.

At giöra alla Metaller miuka

Tag starck Winättika, slå ther uti stötta Snäckor, och låt i thetta Watnet Metallen smälta.

At giöra gyllene Bokstäfwer

Tag purpur-färga, så mycket nödigt är, twätta then med lut, slå litet Safran thertil, blanda then med Gummi-Watn, och skrif thermed.

Gohl färg

Tag then indre barken af Plommon-Trä, skär et stycke theraf, slå watnet therpå med Alun, och färga thermed hwad tu will, och siud thet med hwart annat.

Collectio Rerum 2

 

I boken finns många andra goda tips. Så till exempel finns recept på att färga en häst röd, hur man gör ett kläde som inte kan genomträngas av en lans, flera kortkonster, hur man stympar en led utan någon pina, hur man tatuerar sig, hur man får krusigt hår, hur man utvinner guld ur silver, hur man uppspyr eld utan skada och en mängd andra nyttiga vetenskaper.

Boken kan läsas på Universitetsbiblioteket i Lund.

Om någon har lite lejon-ister till salu, finns här en intresserad köpare. Man vet ju aldrig när man möter en Warg eller en Biörn.

 

//Eva Kornby, Haddarp, Näshult. Maj 2013.