Bränneribyråkrati 1871

Brännwinsbränningen. Ytterligare ett bränneri inom länet, nämligen wid P. M. Sandwalls hemman Kullebo, är anmäldt till bränwinstillwerkning under 6:te terminen (16 Mars—1 April), och är löjtnant L. Löwenadler förordnad till kontrollör derstädes. — Detta i och för sig sjelf obetydliga ärende är dock så till wida af intresse, att det gifwit Kgl. Maj:t tillfälle att wifa, det han icke är sa sträng formalist som landshöfdingeämbetet i länet. Sistnämnde myndighet hade nämligen lemnat hr Sandwalls anmälan om tilltänkt brännwinstillwerkning utan afseende på den grund, att hr S:s bewis om hans eganderätt till Kullebo inkommit till kgs befhde, wisscrligen på rätt dag, men kvart i 1 i stället för kl. 12. Häröfwer beswärade sig hr S. hos Kgl. M:t, som förklarade, att då det ifrågawarande bewiset endast 45 minuter för sent inkommit till landshöfdingeämbetet, kunde klaganden icke med fog förmenas att sätta sitt bränneri i gång.

Notis ur Jönköpingsbladet 1871-03-16