Brottsbekämpning i Näshult 1869

Följande tänkvärda lilla notis är lyft från Roy Johanssons avskrift av kommunalstyrelsens protokoll. Tyvärr framgår inte av de senare protokollen hur Kungl Befallningshavande ställde sig till propån.

Jag vet inte heller vem som kan ha skrivit den spänstiga svenskan i protokollet, men njutbar är den.

 

//Eva Kornby, Haddarp. Dec 2013

 

 

Utdrag ur protokoll fört vid kommunalstämma i Näshult den 22 december 1869

§ 3

Det förlidna missväxtåret alstrade inom socknen en stor mängd stölder, dels på växande gröda och dels uti husen, där väl synnerligast födoämnen men ofta derjemte andra redbarheter tillgrepos. Både de bestulne och kommunen föredrog detta för den rådande nödens skull, vilken driver den uthungrade förr till stöld än han tillsätter livet av hunger. Men då beklagligen visat sig att oärligheten fortfar även i denna höst, som blivit så rikligen välsignad på åker och äng, å bondens åker såsom ock i fattigmans täppa, så väcker detta förhållande både oro, harm och en berättigad farhåga att inom socknen kan bilda sig ett ednadt tjuvband såsom det ha skett och nu uppenbart blivit i några tillgränsande församlingar. Församlingsborna inse den ganska stora svårighet som därav uppstår att vid varje stöld besöka ortens länsman för att vinna hans löfte och biträde till rannsakning uti de misstänkte husen, vilket också ofta lämnnar tjuven tid och råderum att väl undangömma tjuvgodset medan den bestulne sysslar med att utverka sig rättighet till rannsakning efter det stulna och hava derför i allmänhet begärt detta ärende till överläggning idag.

Ärendet föredrogs och alla och var och en intygade såsom med en mun stannade i detta beslut att till stölders hämmande och upptäckande låta, när heldst en stöld blivit förövad, anställa husvisitation av vem det vara månde som en sådan visitation begär. Men emedan församlingen icke är viss, huruvida den ensam äger laglig rätt att fatta ett sådan beslut, vilket dock är både det bästa och enda medlet att utrota tjuverier skall till Konungens Befallningshavande insända med begäran om dess fastställelse därpå.

********************