När Patron Öhrwall ställde ut en för gammal ko på lantbruksutställningen i Hwetlanda 1859

En notis, vari avslöjas de passioner som rasade på lantbruksutställningen i Vetlanda hösten 1859. Vi får hoppas att domarna var utsocknes folk och och att de återvänt hem till tryggheten. Annars vet man aldrig vad som kunde hänt.

Hurdan är en furbent häst?

//Eva Kornby, Haddarp, Näshult februari 2013

 

Ur Jönköpingsbladet 18 februari 1860.

Om Hwetlanda Landbruksmöte, som hölls sistlidne höst, har till Red lemnats en insänd uppsats, högeligen klandrande sättet och grunderna för de derwid utdelade prisbelöningar. Då den sålunda omhandlar ett ämne som faller under den offentliga granskningen, skulle wi ej wägrat lämna plats för densamma, om den ej wore uppfylld med personliga förnärmelser och dessuto till stilen så illa hopkommen att rätta meningen flerestädes är swår att utleta, i följd hwaraf den Red meddelade tillåtelsen att förbättra språket i uppsatsen ej kan begagnas utan afwentyr att wäsentligt förändra innehållet. För att emellertid låta Insändarens anmärkningar i sak komma till offentlighet, göra wi här efter bästa förstånd ett sammandrag af dem, med uteslutande af de insidiösa reflexionerna.

I fråga om de två utdelade priserna för hingstar påstås att Swen Danielsson i Stafwegran med andra priset belönade hingst förtjent priset framför Löjtnant Ribbings dermed utmärkta, och att ej allenast den talrikt församlade allmänheten utan ock trenne närwarande djurläkare högljudt ogillat fördelningen.

Ett med andra priset belönadt sto, tillhörigt Baron Rappe på Trollebo, säges hafwa varit furbent, hwaremot ett med loford omnämndt sto tillhörigt Inspektor Björkegren på Ryningsholm , förklarats av Insändaren berättigadt till nämnde pris.

För tjurar war prisutdelnningen i nära samma förhållande som med hingstarne och den med trede priset belönade war enligt Insändarens åsikt det bästa avelsdjuret.

Första priset för kor förklaras rättwist i och för sig, men stridande mot Hushållningssällskapet förskrift rörande åldern, i det den prisbelönta ej war fyllda tre år. En med tredje priset belönt ko, tillhörig Patron Öhrwall på Näshult, påstås ha warit 16 år gammal. Äfwen ett åt Hhfd. Gyllenkrook tillhörig ko tilldeladt femte pris klandras. Prisbelöningen för en fargalt och en sugga klandras på det skäl, att då Hushållningssällskapets föreskrifter stadga det alla afwelsdjur böra wara wid godt hull, då de förewisas, woro dessa däremot så feta att de med möda kunde röra sig.

Prisbelönadt hwitt franskt hwete och kubbhwete påstås hafwa warit införskrifwet från utlandet.

(Insändaren klagar vidare på att eleverna på lantbruksskolan körde undan alla andra vid plöjningstävlan samt att Agronomen Nathorsts föredrag var en utanläxa.)

Den insända uppsatsen finnes i original att bese hos Redaktionen och för det swaromål i sak anmärkningarna kunna framkalla äro wi så willige som skyldige att lemna plats.