Vestkusten – en svensk tidning i Kalifornien

Vestkusten var en länge svenskspråkig tidning, som utkom i Kalifornien tiden 1887 – 2007. Den var främst en lokaltidning för svenskamerikaner i norra Kalifornien men innehöll också i notisform nyheter från svensk landsortspress. Nedanstående klipp presenteras dels som bilder direkt ur tidningen och på grund av tekniska problem enbart som text.

Vestkusten 11 juni 1953

Vestkusten 22 juni 1944

Bygdefrågan i Näshult infor sin lösning. Näshults församling, som är sarskilt livaktig inom ideella och politiska föreningslivet, har praktiskt taget under flera år saknat samlingslokaler. Genom upphävande av byggnadsforbud har frågan plötsligt blivit aktuell. Inspektor Vilh. Johansson, Säteriet, har välvilligt lovat ställa fri tomt till förfogande.

Vestkusten 16 augusti 1934

En av pionjarema i Nebraska, Carl P. Odman, avled i Slutet av juli. Han var född i Näshult Småland, 1849, och kom till Amerika 1883 och har omväxlande bott i Galva, Ill., Valparaiso och Emerald, Nebr. Ar 1892 ingick han aktenskap med miss Selma Erikson. I äktenskapet foddes fyra barn, av vilka tre ännu leva. Ödman var den siste av tio syskon. En äldre broder begrovs i Ceresco sistl. nov., 97 år gammal.

(Eva: Carl härstammade från Ödmundetorps rusthåll, son till Johan Jeremiasson. Valparaiso är en by på 570 invånare i Nebraska. Ceresco har 889 invånare och är berömd för att odla och processa soyabönor)

Vestkusten 6 april 1950

Den välkände kyrkomannen, Dr. A. T. Lundholm. firade den 21 mars 75-ardagen av sin födelse på sedvanligt sätt, ivrigt arbetande vid sitt redaktionsbord i Rook Island, Ill. Den unge 75-åringen, soim föddes i Näshults socken, Jönköpings län i Sverige, den 21 mars 1875 ooh kom till Amerika 1883 med sina föräldrar, har i 48 år troget tjänat inom Augustana lutherska kyrkan här i landet i olika ämbetsbefattningar. Efter avlagd mogenhetsexamen vid Gustavus Adolphus College 1899, ingick han i Augustana teologiska seminarium och blev prästvigd 3 år senare, pa kallelse från Messias församling i Aledo, 111., dit han förde sin unga brud, Lydia Maria Olson I från Duluth, Minn. Under de följande 34 åren tjänstgjorde han i folGowrie, Iowa; och församlingen i Sveadahl. St. James, Minn.; Zion i jande forsamlingar: Aledo, 111.; East Braham, Minn. För tre år tjänstgjorde han ocksa såsam professor i Augustanakyrkans teologiska seminarium. Under de sista elva åren har han varit redaktör for den kända “Augustana”, en av Amerikas äldsta svenska tidningar. Dr Lundholm har innehaft många förtroendeposter: såsom president i lowa konferens, medlem av flera styrelser såsom styrelserna for Gustavus Adolphus College, barnhemmet i Stanton, lowa, lowa Lutheran Hospital, Augustana Book Concern, Synodens missionsstyrelse, medlem av synodens executiva kommitte m. fl. Dr Lundholm bar ocksa författat böcker, pamfleter och han har varit redaktöor for kyrkans söndagsskolböcker, for “Korsbaneret” i sju ar. Den gamle energiske celebraten blev hedrad vid en middag pa Hotel Fort Armstrong, Rock Island, dit kyrkans synodalråd infann sig mangrant for att ära bonom. Kyrkans president, Dr. P. O. Bersell, uttalade uppskattande ord om Dr. Lundholm’s trogna arbete, både som präst och redaktör. Kollegan,E. E. Ryden, red. for “Augustana Lutheran”, framträdde med ett vörnadsfullt tal Dagen därpa samlades en grupp av medarbetare i Book' Concerns sätteri, dar det informellt bjöds på kaffe och dopp, for att ära 75-aringen. Efter ett kort tal av typografen Clarence Stone fick Dr. Lundholm mottaga en gåva i kontanter.

(Eva: Algot Theodor Lundholm var från Stora Svartarp där hans far var arrendator. A.T.s far Jonas Peter Andersson och mor Greta Lisa Johansdotter hade tillsammans 10 barn. Prästen har antecknat lite ovanligt, men det ser ut som om hela familjen emigrerade åren 1882-1884. )

Vestkusten 29 november 1951

Ett mycket unikt husdjur håller sig omnibus ägaren och jägaren Harald Danielsson i Näshult med. Det är en grävling, som han tog i ett gryt i maj månad och som han till en början fostrade upp Tried flaska o. napp. “Lotta” ar grävlingen döpt till, och den går nu i fullstandig frihet och är mer trogen än en hund.

Vestkusten 25 mars 1897

JÖNKÖPING

Ännu en ny marknad. Kommerskollegium har medgifvit, att från och med i år en marknad for försäljning af kreatur och landtmannaprodukter må hållas vid Näshult i Jönköpings län årligen en dag under April eller förra halften af Maj.

Vestkusten 3 april 1902

Egendomligt kamratmöte. Ett större slagsmål ägde nyligen rum å Centralhotellet i Hvetlanda, Bataljen utkampades mellan ett antal till kamratmöte samlade volontärer från Kalmar regemente och civila personer. Äfven polisen blef överfallen af volontärerna, af hvilka emellertid tvenne, en från Näshult och en från Virserum, anhöllos.

Vestkusten 23 mars 1905

PENDLETON. Skandinaviska klubben hade en aftonunderhallning i lördags kvall i Hendricks Hall; 90 medlemmar narvoro. Programmet var godt och omfattade; musik af miss Anderson, hälsningstal af ordf. A. W. Sundell, duett af mrs Serell och miss Lindberg och solo af David Pearson, deklamation af D. L. Johnson o. s. v. Forfrisknlngar serverades.

(Eva: Är det någon som vet vem mrs Serell var och om hon var professionell sångerska?)