Prästakvarn

Bland Medeltidsbreven på nätet återfinns detta köpekontrakt, gällande Prästakvarnen i Näshult, utfärdat 1408. En karta från 1714 över Beskvarn anger att gränsen mellan Rösjönäs och Rösjöholm korsar Gårdvedaån vid Prästakvarnabron. Kvarnen låg sannolikt i fallet 50 meter nedströms bron (Jungenfeldt).

Köpare är Birger Trolle d ä, ägare till Bo (numera Trollebo i Lemnhult). Kvarnen fanns fortfarande i familjen Trolles ägo under Birgers sonsons tid.

Säljare är Gustaf Hyls, rådman i Kalmar. I Kalmar fanns 16 rådmän som ansvarade för stadens styrelse. De förvaltade också stadens kyrka, bidrog till försvaret mot angripare, gick nattvakt och var domare efter stadslagen vid stadens rådstugurätt. Så Gustaf var en viktig person i Kalmar. Han kan också mycket väl varit tysk. I början på 1400-talet hade två tredjedelar av Kalmars befolkning tyskt ursprung. (Larsson, Olle: Smålands medeltid)

Man märker och begrundar Gustafs långtgående garantier för äganderätten till kvarnen!

 

PRÄSTAKVARN

14081004
Utfärdandeort
Kalmar

Utfärdare
Gustav ”Hyls”, rådman i Kalmar.

Språk
svenska

Källor
Övr. eftermedeltida avskrift
Lars Sparres kopiebok B 15 (J. 6), fol. 249v, RA 0202

Innehåll
Gustav ”Hyls”, rådman i Kalmar, säljer till herr Birger Trolle den s.k. prästkvarnen i Näshults sn.

Brevtext
Alla the godhe män thetta breff see älla höra helsar iak Göstaff Hylss, rådman i Calmaren, äwärdelika medh Gudhi. Kungör iak medh mitt närwarandes opna breff, att iak sålt haffuer wälboren manne her Byrge Trolle ena qwarn som kallas Prästaqwarn i Nässulta sokn medh alla tillagor i wåto ok törro medh thy minsto och thy mästo ther tillhörer och ther till haffuer aff ålder vndher legat före 20 mark redha peningar, och affhänder iak thenna före:da qwarnena mik ok minom arffwom ok antwardar förenemdha Byrga Trolla och hans arffuum till ewärdeliga ägo. Och ware thet ok så saka att honom thessin samma förenämdha qwarn älla hans arffwom affginge medh nakrom rätt, tå bindher iak mik och mina arffwa ther till att honom så godt godz åther läggia äller så godha ena qwarn. Till hwilkens mera wisso och witnesbyrdh bedhes iak wälborna manna herra Magnus Stura, riddara, herra Gotskalkz Benchtssons riddara insigle hängiandhe före thetta breff medh mino egno. Scriptum Calmarnie, anno Domini mcdviii, die beati Francisci confessoris.

Sigill
3 st. avritade;
N. 1.
Bomärke med omskr.: s. gvstavi hvlts; N. 2. Vapnet ej afritadt; N. 3. Se N. 443,1.