De nyvalda företroendemännens resa genom storkommunen 1952

Det var en strålande vacker sommardag när ett 40-tal förtroendemän från Näshult, Stenberga, Skirö och Nye gjorde en resa genom den nybildade Nye storkommun. Resan kom att sträcka sig över 12 mil. Det var i en av Harald Danielsons bussar, förd av Sigurd Franzén. I antalet förtroendemän ingick blott två kvinnor — fru Birgitta Bråkenhjelm och jag själv. Påstigningen hade skett i Nye, Farstorp och Serarp och innan man gjorde första uppehållet i Serarp, hälsade Erik Sandahl alla välkomna och överlämnade sedan ordet till Josef Callerkvist som skulle vara ciceron för Näshult.

Han talade bla om ån som rinner genom Näshult och ger kraft åt fyra kvarnar, varav den i Kullebo även är sammankopplad med kraftstation, som ger energi åt Kulleboorten. De tre övriga är Götestorp, Beskvarn och Höghultsström. Han talade om den minskade folkmängden, de långa avstånden, de svåra vägförhållandena, framförallt vintertid, besvärligheten med skolväsendet som alltid varit en brännande fråga. Så besågs Näshults ålderdomshem där endast en pensionär vårdades.

Så gick färden vidare på den backiga vägen genom en fager natur till Stenberga och där i Skyttepaviljongen stod det dukade kaffebordet färdigt för resenärerna. Här gav Olof Danielsson en beskrivning över Stenberga. Han talade om att nya lärarebostäder håller på att uppföras, och att man är i färd att ge bygden en egen hembygdsgård. Godsägare Per Bråkenhjelm hade nämligen skänkt mangårdsbyggnaden å Skärvete säteri för detta ändamål. Så gjordes besök på ålderdomshemmet som till skillnad från Näshults var fullbelagt. Erik Sandahl tackade å besökarnas vägnar för besöket i Stenberga.

Färden fortsatte och vid Skärveteån som bildar länsgräns mellan Jönköping och Kalmar län, hälsade Verner Karlsson, Gölberga välkommen till Skirö ”Smålands trädgård”. Karlsson erinrade om att Skirö för ett 30-tal år sedan hörde till en av länets mest skattetyngda kommuner beroende på att man tvingats bygga skolor under världskrigets dyrtid och därigenom åsamkat kommunen stora skulder. Enbart för skollånet behövde uttaxeras över 5 kronor pr skattekrona och man hade då en skatt på 12 å 13 kronor. Vid Sjöarps gästhem gjordes ett kort besök och han erinrade om att Skirö gamla sockenstuga, som byggdes 1838 år 1924 flyttades till Sjöarp och där blev personalbyggnad.

Vid Sjöarps gästhem

Nästa mål var skolan som i sitt nyrestaurerade skick även inrymmer badhusföreningens badhus. Där finns såväl bastu som karbad. Kommunen har bidragit med 8000:- och pensionsstyrelsen med 2000:-. I övervåningen är gymnastiksal och här bjöds resenärerna på mjölk och smörgås. Erik Sandahl tackade å gästernas vägnar.

Färden fortsatte så till Nye. Sandahl betecknade det som en lycklig omständighet att Nye har tvenne möbelfabriker i Farstorp vilket har gjort att ungdomen har beretts utkomst i hemkommunen. Så gjordes besök vid skolan som även har skolkök och utrymmen för blivande barnbespisning. Vidare besöktes Farstorps skola, brandstationen och ålderdomshemmet. Dagen avslutades i Nye kyrka, där kommunister Sjögren höll aftonbön och man sjöng psalmerna ”Dagar komma, dagar flykta” och ”Herre signe, Du och råde”.

Föregående Nästa