Näshults kommunalfullmäktiges sista sammanträde

Kommunalfullmäktige i Näshult hade denna dag sitt sista sammanträde inför kommunsammanslagningen med Nye storkommun. Ordförande var Bertil Lind som i sitt hälsningstal erinrade om att kommunalfullmäktigeinstitutionen i Näshult instiftades 1939 med Hjalmar Johansson, Soläng, som förste ordförande. Han efterträddes på ordförandeposten av Verner Svensson, Svartarp som i sin tur överlämnade klubban till Ejnar Kling, Mosingetorp. Ordförande under den sista femårsperioden har varit Bertil Lind, Ödmundetorp.

Bertil Lind uttalade i sitt tal förhoppningen om att Näshult på ett lyckligt och bra sätt skulle inlemmas i den nya storkommunen.

Edvard Serell, Serarp, född 1872 död 1966. Omnämns första gången i kommunala sammanhang redan 1911. Bla medlem i kommunalnämnden 1922 – 1943 och i kommunalfullmäktige 1939 -1951.

Emil Gustafsson Rösjönäs, f 1887 d 1961. Från 1922 till 1951 i kommunalnämnden därav från 1925 som kommunalnämndsordf o kassör, i k-fullmäktige fr 1939 t 1951.

Emil Gustafsson, Rösjönäs gav glimtar från Näshults kommun under år som gått och drog paralleller med ”den gamla goda tiden” och den tid vi nu lever i. Men han trodde att knappast någon ville ha tillbaka den tid, när en burgen odalman endast behövde betala 70 riksdaler i årlig skatt, vilket hände i Näshult 1911. Avslutningsvis kom Gustafsson in på kommunalnämndens arbete. Han nämnde att striderna gått höga i nämnden emellanåt, men att ungefär nio av tio kommunalnämndsförslag gått igenom i den beslutande fullmäktigeinstansen. Talaren berörde även skolväsendets utveckling och beklagade att inte centraliseringstanken vunnit gehör långt tidigare, så att Näshult som kommunenhet i dag kunnat peka på en välordnad skolform. Han tackade slutligen för samarbetet under de många år som gått. Själv erinrade jag i mitt tacktal om pionjärerna, och om det arbete dessa utfört som förtroendemän, utan tanke på traktamente eller ersättning av något slag.

Maria Karlsson, Idanäs. f 1882, d 1964. Hon valdes till barnmorska i Näshults och Lemnhults församlingar den 26/12 1911 och var även det nya ålderdomshemmets första föreståndarinna fram till sitt giftermål 1915. Under olika perioder med i bla kommunalnämnd och fullmäktige.

Josef Callerkvist, Hultanäs, f 1901 d 1969. Kommunalnämnd och fullmäktig från 1939 till kommunsammanslagningen 31/12 1951. Utförde under denna tid liksom senare i storkommunen först Nye, sedan Vetlanda, ett betydande arbete främst på skolans område.

Vid det efterföljande samkvämet med servering av kaffe, tårta och ostkaka vid ljusprydda bord, allt ordnat av fruarna Maria Karlsson, Idanäs, Elvira Leander, Hällaverke och föreståndarinnan Greta Sparf, var stämningen kordial. Herr Harald Danielsson gjorde en upptagning för Näshultsfilmen och ett trevligt inslag var en magnefonupptagning från sammanträdet ordnad av Thungergs Radioservice. Denna väckte berättigad munterhet bland talarna, som voro omedvetna av upptagningen, och efter sammanträdet och samkvämet fingo höra som ett eko av vad som sagts tidigare under kvällen. Fullmäktiges ordförande Bertil Lind uttalade till sist sitt tack till de som ordnat med kvällens festligheter.

Vid kommunalfullmäktiges förhandlingar som föregick själva avslutningshögtiden utsågs taxeringsnämnd och i denna invaldes kyrkoherde Sven Lindvall, Artur Karlsson, Serarp, Gunnar Karlsson, Överåkra och Ingvar Franzén, Klemetssjögle, med Erik Nicklasson, Hjalmar Johansson, Per Karlsson och Torsten Gustafsson som suppleanter. Beträffande arkivering av Näshults sockens handlingar, så hänsköts denna fråga till storkommunens fullmäktige för beslut. I fråga om ett tidigare beviljat anslag på 3 000:- kronor för renovering av ordenshuset i Hultanäs, hade röster höjts att detta anslag måtte utbetalas oaktat berörda arbete ej var påbörjat, vilket skulle vara en förutsättning för anslagets utbetalande. Fullmäktige ansåg sig inte kunna gå med på Logen Gränsvaktens begäran, utan hänsköt ärendet till storkommunens fullmäktige, där emellertid IOGT-logens rätt skulle bevakas vid kassaöverlåtelsen.

Kring ett remissärende om byggande av lärarebostäder i Näshult blev det en ingående debatt, som utmynnade i ett beslut att tillstyrka upplåning av 90000:- för byggande av lärarebostad med tvenne lägenheter i Näshult. Vidare beslöts att för 1:25 pr kvm inköpa ett markområde å Näshults prästgård för kyrkskolans lärarebostäder. Tomten beräknad till 4970 kvm.

Som sagt detta var det sista sammanträdet med fullmäktige med Näshult som egen kommun. Epoken ”Näshults självstyre” var till ända.

Hjalmar Johansson, Soläng, f 1881 d 1971. Från 1931 återfinns han i kommunalnämnd och blev 1939 förste ordf i den då nyvalda kommunalfullmäktigeinstitutionen.

Bertil Lind, Ödmundetorp, f 1913. Under åren 1947 till kommunsammanslagningen 1951 skötte han ordf klubben i fullmäktige och blev därmed dess siste ordförande. Han fortsatte sedan sitt kommunalpolitiska arbete i den nya storkommunen.

Föregående Nästa