Boken kan köpas i Näshults Lanthandel eller genom Näshults Hembygdsförening

Författarens förord till Webbupplagan

Denna skrift är tidigare utgiven som en tryckt mindre bok. Innehållet är i sak helt oförändrat. Det är naturligtvis mycket tillfredsställande att på detta sätt få spridning till en betydligt större krets av läsare än boken i avsaknad av effektiv distribution kunnat få.

Webbmaster Michael Kornby har skickligt utnyttjat webbteknikens alla möjligheter att förhöja läsupplevelsen. Med interna länkar undviks allt tröttsamt bläddrande som den tryckta upplagan erbjuder. Bildförstoringar frigör illustrationerna från de begränsningar som sidformatet utgör, vilket ökar deras förklaringsvärde som komplement till texten.

Tack Michael för det stora och noggranna arbete du lagt ned på min text.Lillängen i mars 2014.

Kalle


Förord

Riksarkivet publicerade omkring år 2000 två digitala register över viktiga medeltida arkivhandlingar: Medeltidsbreven i Svenskt Diplomatarium och Landskapshandlingarna från 1500-talet. Båda registren kom först ut på CD-rom och var utformade med mycket användbara sökfunktioner. Medeltidsbreven har i en senare och utökad version lagts ut på nätet. Numera finns även det s.k. Ortnamnsregistret från Institutet för språk och folkminnen tillgängligt på nätet. Tillkomsten av dessa digitala databaser har radikalt förenklat lokalhistoriska studier. Jag hade inte kunnat genomföra föreliggande arbete utan dem.

Huvudsyftet med denna skrift är att beskriva bebyggelseutvecklingen - eller om man så vill kolonisationen - i Näshult socken under Medeltiden. Tyngdpunkten ligger därför på kapitlet om "Byar och gårdar" samt redovisningen av de dokument som ligger till grund för studien. De äldsta medeltidsbyarna hade sannolikt föregångare och det är rimligt att försöka kasta något, om än mycket osäkert, ljus över dessa tidigare förhållanden. Det inledande kapitlet "Rötterna i förhistorien" tjänar detta ändamål. Biskopsämbetet/Domkyrkan i Linköping blev tidigt den största gårdsägaren i socknen. Detta tillsammans med att kristnandet var en viktig faktor för sockenbildningen motiverar ett särskilt kapitel om socknen och kyrkan.

En tränad historiker efterlyser säkert mer av källkritisk granskning. Jag tror mig inte kunna bidra något i detta avseende och har därför avstått. Jag är medveten om att särskilt avsnittet om ödegårdarna är mycket osäkert och hoppas att detta framgår vid läsning.

Det huvudsakliga innehållet har sedan några år legat på min hemsida. Jag har ett fåtal reaktioner från intresserade läsare. Bengt Winbladh, föregångare inom Näshults hembygdsforskning, har övertygat mig om att jag kan nå en större publik med en tryckt skrift. Han har dessutom lotsat mitt manus ända fram till tryckeriet och svarat för den grafiska formgivningen. Monica har som så många gånger förr under vårt nära fyrtioåriga samarbete bidragit med språkförbättringar och korrekturläsning av manus. Näshults Hembygdsförening har generöst finansierat utgivningen. Jag tackar er alla för detta.

Kvarstående fel och brister är helt mitt ansvar.Kalle på Lillängen i januari 2009.


© Karl Jungenfelt 2009 Creative Commons - Erkännande-Ickekommersiellt(CC-by-nc)